Carrefour (Shuangqiao)

大田坎街162号, Chengdu, Sichuan,