Oriental Beauty Park秀丽东方

Wetland Road, Jinjiang Avenue, Jinjiang District, Chengdu City, Sichuan,