Shuobo Mandarin Chinese Language School

Sichuan University (Wangjiang Campus), Hongwasi Jie, 高新南区, Wuhou, Sichuan,