Computer City 电脑城

数码电脑广场, 1 Huanlu Nan 3 Duan, Wuhou, Chengdu City, Sichuan,